Zendingscommissie

Dank voor uw bezoek aan de pagina van de zendingscommissie van de Marnixkerk.

De commissie zet zich in voor de ondersteuning van het zendingswerk door de ZGG.

ZGG is een kerkelijke zendingsorganisatie die namens de Gereformeerde Gemeenten uitvoering geeft aan de opdracht van de Heere Jezus om uit te gaan naar alle volken en het Evangelie te verkondigen. Deze opdracht staat onder andere verwoord in Mattheüs 28: 19. Ook stelt ZGG zich ten doel gemeenteleden in Nederland te betrekken bij het zendingswerk.

Ruim twintig zendingswerkers zijn namens de gemeenten via ZGG uitgezonden. Zij werken in zes landen voor evangelisatie en theologische toerusting, jeugd- en vrouwenwerk, de begeleiding van Bijbelvertalingen en alfabetisering en kleinschalig diaconaal werk. Vanuit Nederland geeft ZGG ondersteuning en voorlichting.

(bron: www.zgg.nl)

Het zendingswerk van ZGG gebeurt namens alle Gereformeerde Gemeenten. De fondsenwerving vindt voor een belangrijk deel plaats binnen de plaatselijke gemeente. We hopen dat ook u het mooie werk van de ZGG financieel wilt steunen.

De plaatselijke zendingscommissie van de Gereformeerde Gemeente Vlissingen verzamelt vier maal per jaar giften voor de ZGG. Dit gebeurt tegenwoordig veelal via machtigingen of bankopdrachten.

Bij een machtiging is het mogelijk te kiezen voor jaarlijkse-, halfjaarlijkse- of kwartaalafschrijvingen.

De structurele, periodieke giften vormen een belangrijke bron van inkomsten voor het zendingswerk. We bevelen deze wijze van ondersteuning dan ook van harte aan.

Juist als we zelf de rijkdom van het Woord van God kennen is het heerlijk om dit Woord ook uit te dragen. Dit kan op velerlei wijze. In onze eigen omgeving kunnen we getuigen met woord en daad en op die wijze het licht van Gods liefde uitstralen. Mensen ver weg lijken zo vaak onbereikbaar voor onze liefde. Met uw gift aan de ZGG ondersteunt u het zendingswerk wereldwijd en kan de verkondiging van het evangelie doorgaan.

Voor alles vragen we uw gebed voor alle zendingswerkers en de voortgang van het zendingswerk. Dat alles mag zijn tot eer en verheerlijking van God en uitbreiding van Zijn koninkrijk.

Wilt u meer informatie, een machtigingsformulier of heeft u een andere vraag?

U kunt hiervoor terecht bij de secretaris van de zendingscommissie Gereformeerde Gemeenten Vlissingen, dhr. J.A. (Jos) Rottier, info@rm-2.nl, 0118-415071