Account aanvragen

Door een account aan te maken kunnen leden van onze gemeente toegang krijgen tot het besloten gedeelte. Ook wordt het e-mailadres automatisch toegevoegd aan het e-mailbestand (Deze e-mailadressen worden o.a. gebruikt voor het verspreiden van berichten en vergaderstukken voor de ledenvergadering.)

Mocht u dit niet willen dan kunt u zich per e-mail afmelden.
In het besloten gedeelte vindt u informatie die alleen voor de eigen leden van belang is. De website beheerder controleert de aanvraag en zal dan per e-mail een bevestiging sturen als het account aangemaakt is.

De volgende afspraken gelden:

  • Het besloten gedeelte is alleen bedoeld voor de eigen gemeenteleden. Het wachtwoord mag niet aan derden (familie, kennissen, etc) worden verstrekt.
  • Alleen de belijdende leden krijgen een account aan de hand van hun emailadres.
  • Ouders mogen het wachtwoord ook verstrekken aan hun inwonende kinderen. De ouders blijven verantwoordelijk voor het gebruik van het wachtwoord.
Account aanvragen