Vergader je geen schatten op aarde

Zebulon zal aan de zeekust wonen, ja hij zal wonen aan de kust bij de schepen. En zijn zijde zal naar Sidon gericht zijn. (Genesis 49:13)

Het lijkt een vreemde spreuk, alsof Jacob alleen maar zegt waar Zebulon komt te wonen:  “Zebulon zal aan de zeekust wonen, aan de kust bij de schepen.” Wie de kaart van Israël bekijkt, ziet dat de stam Zebulon geen grondgebied bij de zee had. Is het een vergissing van Jacob? Nee, toch niet. Zebulon is namelijk een stam vol levenskracht en energie. We weten niet precies hoe de stammen uiteindelijk hun werkelijke afmeting en ligging hebben gekregen. Maar we mogen op grond van wat Jacob zegt in ieder geval vaststellen dat Zebulon gebruikmaakte van een handelsroute naar de zee en daar ook huizen heeft bewoond, in verband met werk en handel. Het tweede dat Jacob van Zebulon zegt is dat zijn zijde naar Sidon gericht zal zijn. Het zal tegen Sidon aan liggen. Hoewel ook dit niet letterlijk zo was, had de stam van Zebulon blijkbaar veel contact met de stad Sidon, een van de belangrijkste steden van Feniciërs. De Feniciërs waren een zeevarend en handeldrijvend volk. Die twee, Zebulon en Sidon, hadden dus veel met elkaar te maken. 

Het is mooi dat het Woord van God ook deze dingen benoemt, waar een stam woont en waar het van leeft. Er is in de Bijbel geen sprake van onderwaardering van het dagelijkse werk. Handeldrijven en het verwerven van inkomsten zijn mogelijkheden die de Heere God ons geeft. Maar er is wel een gevaar waar Jacob terloops voor waarschuwt met de opmerking dat zijn zijde naar Sidon gericht is. Alsof de oude patriarch wil zeggen: “Zebulon, richt je niet te veel op Sidon, een stad die de dagelijkse verbinding met God niet kent. Ga niet op in handeldrijven en rijk worden.”  De echte rijkdom is te vinden in God. En voor ons als nieuwtestamentische gemeente geldt dat de ware rijkdom is te vinden in Hem Die Zijn gemeente kocht met Zijn bloed. In Hem die eeuwig leven schenkt. De rijkdom van deze aarde kan in één ogenblik weg zijn. Maar Zijn rijkdom is waardevast en blijvend.  Zebulon, drijf handel, of zoals Mozes zegt in Deuteronomium 33 als hij zijn zegening over Zebulon uitspreekt: “Zuig de schatten uit de zee”. Maar wees waakzaam en pas ervoor op dat je niet wordt als Sidon.

Laat God God zijn, groot, heerlijk en heilig, genadig en vol ontferming. Laat Hij je leven zijn.  Dat is de boodschap, ook voor ons. Doe uw werk met vreugde, geniet ervan. Geef God de eer en ruil Hem niet in voor uw rijkdom. Laat niet je huis of je auto of het mooiste van het mooiste je schat zijn, want dan etaleer je slechts je innerlijke armoede. Laat God de schat zijn van je hart. Laat Christus de Rots zijn waarop je bouwt.