Advent

Lukas 1:37-38
Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heeren: mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar.

Wat een wonderlijke woorden heeft Maria van de engel Gabriël ontvangen. Wonderlijke woorden over de Zoon van God, die zij baren zou. De engel Gabriël sprak: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven. Maria mocht het horen van de engel Gabriël de boodschapper Gods, die aan Maria bekent maakt, wat bij God in de Hemel is besloten. Maria mocht het horen, en het was wonderlijk in haar oren, immers zij bekende geen man. En dat sprak zij uit, tegen de engel Gabriël, en die gaf Maria antwoord, De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Voor Maria was het voldoende, gelovende dat God het zal vervullen. Haar antwoordt was dan ook: mij geschiede naar uw woord.

Als wij die gebeurtenis bekijken in onze tijd, dan is daar nog steeds die verwondering, dat in die stad Nazareth dat Woord heeft geklonken. Woorden uit het verleden met die geweldige inhoud, die alle kracht heeft behouden. Maria heeft het mogen ervaren dat het werkelijk de Woorden van God waren. En niet alleen Maria, maar een iedereen die tot het geloof is gekomen. De wonderlijke Woorden die Jezus sprak tegen Martha, Johannes 11:25-26, Ik ben de opstanding en het Leven, die in Mij gelooft zal leven zal leven, al ware hij ook gestorven; En een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Wonderlijke woorden voor mensen. Want wat weten de mensen van eeuwigheid, of van het leven met een Hoofdletter. De Bijbel verkondigd al deze wonderlijke Woorden van God. Maria sprak: mij geschiede naar uw woord. Dat wij hetzelfde als een Maria kunnen zeggen in geloof. Mij geschiede naar Uw Woord.