Archieven Meditaties

Meditaties

Herfst

“Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd en welks blad niet afvalt.” Psalm 1:3 Elk jaarseizoen heeft de Heere tot stand gebracht. Ook de herfst. De tijd van vruchten verzamelen…

Davids verlangen voor de Heere een huis te bouwen

Alle dingen moeten meewerken (deel 2)

‘En wij weten dat dengenen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, namelijk degenen die naar Zijn voornemen geroepen zijn‘ (Rom. 8: 28). Het uitnemendste van dit leven is moeite en verdriet. Het zijn de afscheidswoorden van Mozes (Psalm…

Wie zal de uitverkorenen aanklagen? (Deel 1)

‘Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods?’ (Rom. 8: 33a) Als Paulus plechtig heeft verklaard dat God vóór hem (en al Zijn kinderen is), kan hij zich niet meer inhouden. Met heilige moed (in de kracht Gods staande) daagt…

Water voor de dorstige

Wat deed God op de Pinksterdag? En wat doet Hij sindsdien nog steeds? Jesaja zegt, God zegt in vers 3: Want Ik zal water gieten op de dorstigen, en stromen op het droge; Ik zal Mijn Geest op uw zaad…

De bewogenheid van Jezus

“Jeruzalem, Jeruzalem! Gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn! Hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugelen; en gijlieden hebt niet gewild” Mattheüs 23:37 Hier luisteren…

Davids verlangen voor de Heere een huis te bouwen

Davids verlangen voor de Heere een huis te bouwen

“Ga heen, doe al wat in uw hart is, want de HEERE is met u.” (2 Samuël 7:3) We luisteren hier naar het antwoord dat de profeet Nathan aan David heeft gegeven. David bezit nu zelf een paleis. Ook heeft…

Onze tijden zijn in Gods hand

“Mijn tijden zijn in Uw hand.” (Psalm 31:16a) De tijd heeft iets angstigs. We kunnen ons niet aan de greep en de macht van de tijd ontworstelen. We kunnen de tijd niet vasthouden, ook al zouden we dat soms willen. De…

Soli deo gloria

“En hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof; maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer; En ten volle verzekerd zijnde, dat hetgeen beloofd was, Hij ook machtig was te doen.” Romeinen 4:20,21 De…

Sola scriptura

“Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen. Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid; en dit is het…

Sola gratia

Sola Gratia “Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave.” Efeze 2:8 Het levenswerk van Maarten Luther bestond uit lesgeven, vertalen en vooral preken. Toen een student Luther vroeg…