Archieven Meditaties

Meditaties

„Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven

Uitkomsten tegen de dood

‘en bij de HEERE zijn uitkomsten tegen de dood’. Psalm 68:21b De werkelijkheid van de dood is steeds weer overtuigend aanwezig. Denk aan de oorlogen in Oekraïne en Israël. Maar wie leeft er die de slaap des doods niet eens…

Eenheid

“Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardig de roeping, met welke gij geroepen zijt; met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkaar in liefde; u benaarstigende te behouden de eenheid van…

De gouden keten van Jezus’ voorgeslacht

Het boek van het geslacht van Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van Abraham’ (Mattheüs 1:1). Het is opmerkelijk dat alle keren dat in Mattheus 1 de naam van de Zoon van God wordt genoemd, daarbij gelijk ook…

Maar één…?

‘En hij viel op zijn aangezicht voor Zijn voeten, Hem dankende en dezelve was een Samaritaan’ Lukas 17:16 Dankdag houden: wie kan het, wie doet het in oprechtheid van het hart? Het is, als het goed is vanzelfsprekend, dat we…

En hij is een vriend Gods genaamd

“En hij is een vriend Gods genaamd.”  Jacobus 2:23b Er is niets aangenamers dan vriendschap. Het wil zeggen dat er over en weer banden zijn gevallen die niet snel breken. In onze tekst bestaat de vriendschap tussen wel zeer ongelijke…

Herfst

“Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd en welks blad niet afvalt.” Psalm 1:3 Elk jaarseizoen heeft de Heere tot stand gebracht. Ook de herfst. De tijd van vruchten verzamelen…

Alle dingen moeten meewerken (deel 2)

‘En wij weten dat dengenen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, namelijk degenen die naar Zijn voornemen geroepen zijn‘ (Rom. 8: 28). Het uitnemendste van dit leven is moeite en verdriet. Het zijn de afscheidswoorden van Mozes (Psalm…

Wie zal de uitverkorenen aanklagen? (Deel 1)

‘Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods?’ (Rom. 8: 33a) Als Paulus plechtig heeft verklaard dat God vóór hem (en al Zijn kinderen is), kan hij zich niet meer inhouden. Met heilige moed (in de kracht Gods staande) daagt…

Water voor de dorstige

Wat deed God op de Pinksterdag? En wat doet Hij sindsdien nog steeds? Jesaja zegt, God zegt in vers 3: Want Ik zal water gieten op de dorstigen, en stromen op het droge; Ik zal Mijn Geest op uw zaad…

De bewogenheid van Jezus

“Jeruzalem, Jeruzalem! Gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn! Hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugelen; en gijlieden hebt niet gewild” Mattheüs 23:37 Hier luisteren…