Meditatie

De liefdegeur onder het kruis

‘En van die ure aan nam haar de discipel in zijn huis’ Johannes 19:27b Daar staan ze op Golgotha: Maria en Johannes, de apostel van de liefde. Maria moet leren om de Heere Jezus los te laten als haar Kind…

Jezus spreekt

Johannes 16:33: Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen. Hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen. Wat…

Geloof aan het werk

Op de vraag ‘Wat is een waar geloof?’ gaf Luther in 1522 in zijn Kirchenpostille het volgende antwoord: Rechtvaardig-zíjn is niets anders dan gelovig-zíjn. Hoe dat toegaat? Omdat niemand voor Gods gericht kan bestaan, moet de mens vrezen vanwege zijn…

Advent

Advent

Lukas 1:37-38 “Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heeren: mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar.” Wat een wonderlijke woorden heeft Maria van de engel Gabriël…

Meditatie 7 broden

Zeven broden

Markus 8:1-9 Het blijft verbazingwekkend hoe duizenden werden gevoed door zeven broden. Op het eerste gezicht schoot dat toch hopeloos tekort. Onmogelijk dat al die monden daarmee zouden worden gevuld. Ondenkbaar dat die hele menigte daardoor zou worden verzadigd. Onvoorstelbaar…

De omgekeerde wereld

Zalig zijn de armen van geest; zalig zijn zij die treuren; zalig zijn de zachtmoedigen. Mattheüs 5:3-5 Mattheüs geeft in de Bergrede een uitgebreide samenvatting van het onderwijs van de Heere Jezus. Hij neemt Zijn leerlingen mee de berg op,…

Enkel liefde

“Haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren; want zij heeft veel liefgehad; maar dien weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief.” Lukas 7:47 De Heere Jezus is uitgenodigd voor een maaltijd in het huis van Simon de Farizeeër. Waarom…

Vergader je geen schatten op aarde

Zebulon zal aan de zeekust wonen, ja hij zal wonen aan de kust bij de schepen. En zijn zijde zal naar Sidon gericht zijn. (Genesis 49:13) Het lijkt een vreemde spreuk, alsof Jacob alleen maar zegt waar Zebulon komt te…

Winter

Volheid van genade

Volheid van genade,die de schepping draagt.Geliefde van de Vader,geboren uit een maagd.Is in de nacht verschenen,Licht dat ons verlicht.De glans van Gods genade,die straalt van zijn gezicht Onze hoop ligt in een kribbe;deelt ons menselijk bestaan.Wij knielen en aanbidden,‘God met…

Winter

Onze God is een Ontfermer

Maar ik riep de Naam van de HEERE aan: Och HEERE, bevrijd mijn ziel! De HEERE is genadig en rechtvaardig, onze God is een Ontfermer. (Ps.116:4-5) Psalm 116 is een lied van dankbaarheid aan de Heere God. Vers 4 begint…