Meditatie

Biddag in de lijdenstijd

  “… ging Hij wederom heen, en bad ten derde male …” Mattheus 26:44 midden Het zou passend zijn in deze meditatie iets te schrijven met betrekking tot biddag. Tevens wordt deze meditatie geplaatst in de lijdenstijd, zodat we eigenlijk…

Geloofshonger en geloofsijver

“Laat mij toch in het veld gaan, en van de aren oplezen… Zo ging zij heen, en kwam en las op in het veld, achter de maaiers…” Ruth 2: 2, 3 De twee weduwen komen in Bethlehem aan. Die oudere…

Alles op Zijn tijd

“Hij heeft ieder ding schoon gemaakt op zijn tijd; ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat een mens het werk, dat God gemaakt heeft, kan uitvinden, van het begin tot het einde toe. Ik heb gemerkt,…

Immanuel

Immanuel

Direct op de eerste bladzijde van het Nieuwe Testament vinden we twee wonderschone namen van de Middelaar: de eerste naam is: Jezus. En de tweede is: Immanuël. “Immanuël, God met ons…” Matthéüs 1:23b Immanuël is een Hebreeuwse naam. Die naam…

In de spelonk van Adullam

“En tot hem vergaderde alle man, die benauwd was, en alle man, die een schuldeiser had, en alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was” 1 Samuël 22:2 David ontkwam! Wat was hij het spoor bijster geweest. Wat had hij zichzelf…

Reizen

“Want hij reisde zijn weg met blijdschap.” Handelingen 8:39b Het is zomervakantie. Een periode van reizen breekt aan. Gaat Gods Woord als reisgids mee met u/jou? Beseft u dat veel mensen die op reis gaan nooit op de plaats van…

De regenboog

De regenboog “Als deze boog in de wolken zal zijn, zo zal Ik hem aanzien, om te gedenken aan het eeuwig verbond tussen God en tussen alle levende ziel, van alle vlees dat op de aarde is.” Genesis 9:16 Hoe…

Christus’ offer

“En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar, Zeggende: Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede dient!” Lukas 19:41, 42a Als de Zaligmaker Jeruzalem nadert, wordt Hij…

„Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven

Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij Johannes 14: 6 De Heere Jezus komt hier met een bijzondere Zelfopenbaring. Hij wijst met nadruk op Zichzelf: “Ik ben de Weg,…

Immanuel

God met ons

“En gij zult Zijn Naam heten Immanuël.” Mattheüs 1:23 Immanuël betekent in onze taal: God met ons. lmmanuël zegt ons dus dat wij op de Middelaar zien mogen. Niemand heeft ooit God gezien, de eniggeboren Zoon heeft Hem ons geopenbaard.…