Gelijk ook Christus de gemeente liefhad

Deze meditatie is van C.H. Spurgeon

Gij mannen, hebt uw vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente liefgehad heeft.‭ ‭Eph 5:25‭‭‬‬‬‬
Welk een gulden voorbeeld geeft Christus aan Zijn discipelen! Weinige meesters kunnen het wagen te zeggen: “indien gij Mijn leer wilt beoefenen, volg Mijn leven na,” maar daar het leven van Jezus het toonbeeld van de volmaakte deugd is, kan Hij op Zichzelf wijzen als het voorbeeld, zowel als de leraar van de heiligheid. Niemand minder dan Hem moet de Christen als zijn voorbeeld nemen. Onder geen omstandigheden moeten wij tevreden zijn, tenzij wij de genade, die in Hem was, terugkaatsen. Als echtgenoot moet de Christen op het beeld van Christus zien en dat trachten nabij te komen. De ware Christen moet zulk een echtgenoot zijn, gelijk Christus was voor Zijn gemeente. De liefde van een echtgenoot is enig. De Heer Jezus heeft de gemeente lief met een bijzondere liefde, meer dan de andere mensen. “Ik bid voor hen, Ik bid niet voor de wereld.” De gemeente is de uitverkorene des hemels, de schat van Christus, de kroon van Zijn hoofd, het sieraad van Zijn handen, de liefde van Zijn hart en het middelpunt van Zijn liefde, want aldus heeft Jezus Zijn gemeente lief; Hij verwisselt niet in Zijn liefde, Hij moge veranderen in de wijze waarop Hij Zijn liefde toont, maar de liefde zelf blijft steeds dezelfde. Een man moet zijn vrouw liefhebben met altijddurende liefde, want “niets kan ons scheiden van de liefde Gods, die daar is in Christus Jezus, onze Heer.” Een goed echtgenoot heeft zijn vrouw lief met hartelijke, vurige en krachtige liefde. Het is niet alleen taal van de lippen. O, geliefden, wat kon Christus meer gedaan hebben om Zijn liefde te bewijzen, dan Hij gedaan heeft? Jezus schept behagen in Zijn bruid; hij waardeert haar liefde, en heeft een welbehagen in haar, met vriendelijke toegevendheid. Gelovige, bewondert gij Jezus’ liefde, maar volgt gij haar ook na? Is de regel en maatstaf van uw liefde in uw huiselijke verhoudingen: “Gelijk Christus Zijn gemeente heeft liefgehad”? ‭‭‬‬