Categorie Meditatie

Onze tijden zijn in Gods hand

“Mijn tijden zijn in Uw hand.” (Psalm 31:16a) De tijd heeft iets angstigs. We kunnen ons niet aan de greep en de macht van de tijd ontworstelen. We kunnen de tijd niet vasthouden, ook al zouden we dat soms willen.…

Soli deo gloria

“En hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof; maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer; En ten volle verzekerd zijnde, dat hetgeen beloofd was, Hij ook machtig was te doen.” Romeinen 4:20,21 De…

Sola Scriptura

“Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen. Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid; en dit is het…

Sola Gratia

Sola Gratia “Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave.” Efeze 2:8 Het levenswerk van Maarten Luther bestond uit lesgeven, vertalen en vooral preken. Toen een student Luther vroeg…

Sola fide

“Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Nu degene, die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch degene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die…

Mijn tijden zijn in Uw hand

“Mijn tijden zijn in Uw hand.” Psalm 31:16a In deze psalm van David wisselen hoogten en diepten elkaar af. Zijn verborgen omgang met de Heere wordt erin vertolkt door het werk van de Heilige Geest. Hieruit blijkt de overwinning van…

Zonlicht voor vrezenden

Zonlicht voor vrezenden   “Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan,” Maleachi 4:2c   Het uitzien naar dit Zonlicht Wat zijn de mensen gelukkig die de Heere mogen vrezen. Hun vreze is geen slaafse vreze.…

Jezus ontvangt de zondaars

“Deze ontvangt de zondaars en eet met hen.”  Lukas 15 vers 2b Daar komen ze… tollenaars en zondaars. Zij naderen tot de Heere Jezus om Hem te horen. Ze worden door Hem ontvangen. Ze eten met Hem. Ze hebben gemeenschap…

Pinksteren

En de Heere deed dagelijks tot de Gemeente, die zalig werden. Handelingen 2 vers 47b Er ging geen dag voorbij of er werden mensen bekeerd. Er ging geen dag voorbij of zondaren riepen uit: “Wat moet ik doen om zalig…

Plaatsbekleding

En zij namen Jezus en leidden Hem weg Johannes 19:16b Onze tekstwoorden brengen ons op de plaats van het gericht. Voor de rechterstoel van Pontius Pilatus is al urenlang een slepend proces gaande. De spanningen lopen hoog op. Een woedende…