Kids archief

December

Psalm 23:4 Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.

Uitleg maandtekst
Om te doen

Uitleg maandtekst
Om te doen

November

Efeze 5:8 Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt als kinderen des lichts.

Oktober

Hebreeën 12:1 Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is;

September

Psalm 86:11 11 Leer mij, HEERE! Uw weg; ik zal in Uw waarheid wandelen; verenig mijn hart tot de vreze Uws Naams.

Augustus

Romeinen 15:6 Opdat gij eendrachtelijk, met één mond, moogt verheerlijken den God en Vader van onzen Heere Jezus Christus.

Juli

2 Korinthe 13:11 Voorts, broeders, zijt blijde, wordt volmaakt, zijt getroost, zijt eensgezind, leeft in vrede; en de God der liefde en des vredes zal met u zijn.

Juni

Handelingen 2: 47b En de Heere deed dagelijks tot de Gemeente, die zalig werden.

Mei

Mattheus 28:20 En zie, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.

April

2 Johannes 11:51-52 En dit zeide hij niet uit zichzelven; maar, zijnde hogepriester deszelven jaars, profeteerde hij, dat Jezus sterven zou voor het volk; En niet alleen voor dat volk, maar opdat Hij ook de kinderen Gods, die verstrooid waren, tot één zou vergaderen.

Maart

2 Thessalonicenzen 3:1a Voorts, broeders, bidt voor ons, opdat het Woord des Heeren zijn loop hebbe.

Februari

Kolossenzen 3: 14 En boven dit alles doet aan de liefde dewelke is de band der volmaaktheid.

Januari

Jeremia 31:33 Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.

December

Lukas1:72 Opdat Hij barmhartigheid deed aan onze vaderen, en gedachtig ware aan Zijn heilig verbond;

November

1 Kronieken 15:28 Alzo bracht gans Israël de ark des verbonds des HEEREN op, met gejuich, en met geluid der bazuin, en met trompetten, en met cimbalen, makende geluid met luiten en met harpen.

Oktober

Exodus 24:7 En hij nam het boek des verbonds, en hij las het voor de oren des volks; en zij zeiden: Al wat de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen en gehoorzamen.

September

Genesis 9:16 Als deze boog in de wolken zal zijn, zo zal Ik hem aanzien, om te gedenken aan het eeuwig verbond tussen God en alle levende ziel, van alle vlees, dat op de aarde is.

Augustus

Psalm 91:15 Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren.

Juli

Handelingen 8: 39 Want hij reisde zijn weg met blijdschap.

Juni

Galaten 5:22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.

Mei

Lukas 24:51,52,53 En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in den hemel. En zij aanbaden Hem, en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren allen tijd in den tempel, lovende en dankende God. Amen.

April

Johannes 20:20 En dit gezegd hebbende, toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd, als zij den Heere zagen.

Ideeënboekje

Senn maakte het werkje van de crea- box. Ook Judah maakte de werkjes. Goed gedaan!

Maart

Johannes 16:24b Bidt, en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.

Februari

Galaten 5: 13b, 14 Maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven.

Januari

Jozua 24:24 Wij zullen den Heere, onze God dienen en wij zullen Zijner stem gehoorzamen.

December

Lukas 2:10,11 Ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids.

November

1 Thessalonicenzen 5 : 16,17 en 18 Verblijd u ten allen tijd. Bidt zonder ophouden, dankt God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.

Mozes

Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Krummel

Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Elia

Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Pinksteren

Psalm 119: 171 Mijn lippen zullen Uw lof overvloediglijk uitstorten, als Gij mij Uw inzettingen zult geleerd hebben.

Speciaal voor jou

Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Hemelvaartsdag

Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Jezus en Petrus

Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

De wonderbare visvangst

Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Mozes

Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Jezus verschijnt ook aan Thomas

Psalm 56:4 Ten dage, als ik zal vrezen, zal ik op U vertrouwen.

De barmhartige Samaritaan

Psalm 56:4 Ten dage, als ik zal vrezen, zal ik op U vertrouwen.

Jezus verschijnt aan de discipelen

Psalm 56:4 Ten dage, als ik zal vrezen, zal ik op U vertrouwen.

Gideon

Psalm 56:4 Ten dage, als ik zal vrezen, zal ik op U vertrouwen.

Het verhaal van de Emmaüsgangers

Thess. 5: 16-18 Verblijdt u te allen tijd. Bidt zonder ophouden. Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.

De vrouwen bij het open graf

Thess. 5: 16-18 Verblijdt u te allen tijd. Bidt zonder ophouden. Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.

Jezus veroordeeld en gekruisigd (Goede Vrijdag)

Thess. 5: 16-18 Verblijdt u te allen tijd. Bidt zonder ophouden. Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.

Ark van Noach

Thess. 5: 16-18 Verblijdt u te allen tijd. Bidt zonder ophouden. Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.

In Gethsémané

Mattheüs 6:34 Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad.

Doortocht door de Rode Zee

Mattheüs 6:34 Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad.

De paasmaaltijd

Mattheüs 6:34 Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad.

Storm op het meer

Mattheüs 6:34 Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad.