Ha jongens en meiden van de Marnixkerk,

 

Wat een teleurstelling dat we weer niet op zondag samen naar de kerk kunnen komen. Eigenlijk hadden we dat toch niet verwacht. We missen jullie en elkaar. Het samen zingen, samen bidden, samen leren uit de Bijbel.
En juist nu het jaarthema van de Marnixkerk ‘Dienen met blijdschap’ is… Hier worden we niet zo blij van, toch?
En toch gaat het in de Bijbel vaak over blijdschap, ook als er dingen niet leuk zijn. Het plan is om elke maand een tekst te leren die gaat over blijdschap…
Hoe?
  • Bij de mededelingen voor de dienst zal de maandtekst voorgelezen worden.
  • Als jullie kijken naar de kerkdienst hoopt de dienstdoende koster ook af en toe de maandtekst te laten zien. Zo kan je toch elke zondag oefenen.
  • Op deze pagina komen er elke keer als er een nieuwe tekst komt een werkje of kleurplaat die te maken heeft met de tekst.
  • Ook kunnen jullie deze pagina opvrolijken met foto’s van jullie knutsels en werkjes. Je kunt een foto sturen naar gelovenmetkinderen@gmail.com.
Doen jullie mee?

Mei

 

 

Lukas 24:51,52,53 En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in den hemel. En zij aanbaden Hem, en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren allen tijd in den tempel, lovende en dankende God. Amen.

 

April

 

 

Johannes 20:20 En dit gezegd hebbende, toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd, als zij den Heere zagen.

 

Ideeënboekje

Senn maakte het werkje van de crea- box. Ook Judah maakte de werkjes. Goed gedaan!

 

Maart

 

 

Johannes 16:24b Bidt, en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.

 

Februari

 

 

Galaten 5: 13b, 14 Maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven.

 

Januari

 

 

Jozua 24:24 Wij zullen den Heere, onze God dienen en wij zullen Zijner stem gehoorzamen.

 

December

 

 

Lukas 2:10,11 Ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids.

 

November

 

 

1 Thessalonicenzen 5 : 16,17 en 18 Verblijd u ten allen tijd. Bidt zonder ophouden, dankt God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.

 

 

Mozes

 

Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
 

Krummel

 

Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
 

Elia

 

Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
 

Pinksteren

 

Psalm 119: 171 Mijn lippen zullen Uw lof overvloediglijk uitstorten, als Gij mij Uw inzettingen zult geleerd hebben.
 

Speciaal voor jou

 

Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
 

Hemelvaartsdag

 

Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
 

Jezus en Petrus

 

Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
 

 

De wonderbare visvangst

 

Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
 

 

Mozes

 

Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
 

 

Jezus verschijnt ook aan Thomas

 

Psalm 56:4 Ten dage, als ik zal vrezen, zal ik op U vertrouwen.
 

 

De barmhartige Samaritaan

 

Psalm 56:4 Ten dage, als ik zal vrezen, zal ik op U vertrouwen.
 

 

Jezus verschijnt aan de discipelen

 

Psalm 56:4 Ten dage, als ik zal vrezen, zal ik op U vertrouwen.
 

 

Gideon

 

Psalm 56:4 Ten dage, als ik zal vrezen, zal ik op U vertrouwen.
 

 

Het verhaal van de Emmaüsgangers

Thess. 5: 16-18 Verblijdt u te allen tijd. Bidt zonder ophouden. Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.

 

 

De vrouwen bij het open graf

Thess. 5: 16-18 Verblijdt u te allen tijd. Bidt zonder ophouden. Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.

 

 

Jezus veroordeeld en gekruisigd (Goede Vrijdag)

Thess. 5: 16-18 Verblijdt u te allen tijd. Bidt zonder ophouden. Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.

 

 

Ark van Noach

Thess. 5: 16-18 Verblijdt u te allen tijd. Bidt zonder ophouden. Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.

 

 

In Gethsémané

Mattheüs 6:34 Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad.

 

 

Doortocht door de Rode Zee

Mattheüs 6:34 Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad.

 

 

De paasmaaltijd

Mattheüs 6:34 Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad.

 

 

Storm op het meer

 

Mattheüs 6:34 Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad.