Ha jongens en meiden,

 

Ha jongens en meiden van de Marnixkerk,

Het jaarthema voor seizoen 2022-2023 is Onderweg… Elke maand leren we een nieuwe tekst bij het thema. Deze vakantie was je vast vaak onderweg. Soms was de weg misschien best saai of duurde het lang en soms was de weg heel mooi of leuk. Misschien heb je wel iets spannends meegemaakt. Dat kan allemaal. Dit seizoen gaan we ook onderweg met Sam. Sam is een jongetje uit het boek op weg naar Vast en Zeker. Samen met Sam zullen we dingen ontdekken uit de Bijbel. Elke maand lezen we een stukje uit het boek. Het is handig om het boek aan te schaffen. Het boek is geschreven door Marieke den Butter, Uitgeverij: Groen.

Wat we verder gaan doen?

  • Kleur/knutselplaat bij de maandtekst( alle kleurplaten kan je aan elkaar vastmaken…)
  • Uitleg bij de maandtekst
  • Tips voor Bijbelverhalen om te lezen
  • Lied
  • Een gebed
  • Een doe -opdracht
  • Kijktafel

Doe je weer mee? Groeten van de kidstime -juffen

 

December

 

 

Psalm 23:4 Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.

 

 

 

November

 

 

Efeze 5:8 Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt als kinderen des lichts.

 

 

 

Oktober

 

 

Hebreeën 12:1 Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is;

 

 

 

September

 

 

Psalm 86:11 11 Leer mij, HEERE! Uw weg; ik zal in Uw waarheid wandelen; verenig mijn hart tot de vreze Uws Naams.

 

Augustus

 

 

Romeinen 15:6 Opdat gij eendrachtelijk, met één mond, moogt verheerlijken den God en Vader van onzen Heere Jezus Christus.

 

Juli

 

 

2 Korinthe 13:11 Voorts, broeders, zijt blijde, wordt volmaakt, zijt getroost, zijt eensgezind, leeft in vrede; en de God der liefde en des vredes zal met u zijn.

 

Juni

 

 

Handelingen 2: 47b En de Heere deed dagelijks tot de Gemeente, die zalig werden.

 

Mei

 

 

Mattheus 28:20 En zie, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.

 

April

 

 

2 Johannes 11:51-52 En dit zeide hij niet uit zichzelven; maar, zijnde hogepriester deszelven jaars, profeteerde hij, dat Jezus sterven zou voor het volk; En niet alleen voor dat volk, maar opdat Hij ook de kinderen Gods, die verstrooid waren, tot één zou vergaderen.

 

Maart

 

 

2 Thessalonicenzen 3:1a Voorts, broeders, bidt voor ons, opdat het Woord des Heeren zijn loop hebbe.

 

Februari

 

 

Kolossenzen 3: 14 En boven dit alles doet aan de liefde dewelke is de band der volmaaktheid.

 

Januari

 

 

Jeremia 31:33 Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.

 

December

 

 

Lukas1:72 Opdat Hij barmhartigheid deed aan onze vaderen, en gedachtig ware aan Zijn heilig verbond;

 

November

 

 

1 Kronieken 15:28 Alzo bracht gans Israël de ark des verbonds des HEEREN op, met gejuich, en met geluid der bazuin, en met trompetten, en met cimbalen, makende geluid met luiten en met harpen.

 

Oktober

 

 

Exodus 24:7 En hij nam het boek des verbonds, en hij las het voor de oren des volks; en zij zeiden: Al wat de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen en gehoorzamen.

 

September

 

 

Genesis 9:16 Als deze boog in de wolken zal zijn, zo zal Ik hem aanzien, om te gedenken aan het eeuwig verbond tussen God en alle levende ziel, van alle vlees, dat op de aarde is.

 

Augustus

 

 

Psalm 91:15 Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren.

 

Juli

 

 

Handelingen 8: 39 Want hij reisde zijn weg met blijdschap.

 

Juni

 

 

Galaten 5:22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.

 

Mei

 

 

Lukas 24:51,52,53 En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in den hemel. En zij aanbaden Hem, en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren allen tijd in den tempel, lovende en dankende God. Amen.

 

April

 

 

Johannes 20:20 En dit gezegd hebbende, toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd, als zij den Heere zagen.

 

Ideeënboekje

Senn maakte het werkje van de crea- box. Ook Judah maakte de werkjes. Goed gedaan!

 

Maart

 

 

Johannes 16:24b Bidt, en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.

 

Februari

 

 

Galaten 5: 13b, 14 Maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven.

 

Januari

 

 

Jozua 24:24 Wij zullen den Heere, onze God dienen en wij zullen Zijner stem gehoorzamen.

 

December

 

 

Lukas 2:10,11 Ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids.

 

November

 

 

1 Thessalonicenzen 5 : 16,17 en 18 Verblijd u ten allen tijd. Bidt zonder ophouden, dankt God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.

 

 

Bekijk het kids gedeelte van vorig jaar via de kids archief pagina.